dar1

[da:r]

 1. Syrlaşyp duran, gysyp duran (kiçi geýim hakda).

  • Dar balak geýeni halamaýarmyş. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

 2. Ini, keseligi boýunça giň bolmadyk, giň däl, insiz.

  • Dar köçe.

 3. Göçme manyda Az zady öz içine alýan, çäkli.

  • Bu sözüň ulanylyş gerimi dardyr.

 4. Göçme manyda Köp taraply bolmadyk, her taraply bolmadyk, her taraplaýyn däl, bir taraply.

  • Dar düşünje.

dar2

[da:r]

Ölüm jezasy berlenleri asmak üçin iki sany dikilen agajyň üstünden keseligine agaç goýlup edilen desga.

 • Syndyrdy duşmanyň guran daryny, Eşidip ejizleň ahy-zaryny. (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)

dar3

Goşulan sözüniň manysy bilen baglylykda şahs aňladýan söz ýasaýjy goşulma.

 • Bergidar, algydar, minnetdar.