dandamak işlik

Her bir zady seljermek, tapawut goýmak, saýlamak, saýgarmak.

  • Içki häsiýet tarapyndan adam dandaman, gyzlary äre berýärler. (A. Gowşudow, Eserler)

  • Işde diýeniň şunuňky ýaly bolaýsa, zat dandamasy ýok! (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)