dana

[da:na]

Könelişen söz Köp zatdan habarly, bilimli, akylly, akyldar, parasatly.

  • Onuň adyl we dana adamdygy hakda bütin ýurda şöhrat ýaýrapmyş. («Mydam Taýýar» Gazýeti)

  • Bäşim jan, sen zady gaýgy etme! Danalar: -- Ýüz manadyň bolandan, ýüz dostuň bolsun! -- diýipdirler. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Dana bir söz bes, akmaga müň söz hebes. (nakyl)

  • Aýdyjy akmak bolsa, diňleýji dana gerek. (nakyl)