dana da‧na

[da:na]

Könelişen söz Köp zatdan habarly, bilimli, akylly, akyldar, parasatly.

 • Onuň adyl we dana adamdygy hakda bütin ýurda şöhrat ýaýrapmyş. («Mydam taýýar» gazeti)

 • Bäşim jan, sen zady gaýgy etme! Danalar: -- Ýüz manadyň bolandan, ýüz dostuň bolsun! -- diýipdirler. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Dana bir söz bes, akmaga müň söz hebes. (nakyl)

 • Aýdyjy akmak bolsa, diňleýji dana gerek. (nakyl)


Duş gelýän formalary
 • danadan
 • danadygy
 • danadygyny
 • danadyr
 • danalar
 • danalara
 • danalary
 • danalarymyz
 • danalarymyzyň
 • danalarynyň
 • danalaryň
 • danalygy
 • danalygyna
 • danalygyndan
 • danalygyň
 • danalyk
 • danalykdan
 • danam
 • danamyzyň
 • dananyň
 • danasy
 • danasyny
 • danasynyň
 • danaň