dammak dam‧mak işlik

Damjalap gaçmak, damja-damja bolup düşmek, damjalamak.

 • Iri-iri ýagyş damjalary damyp başlady. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

 • Artygyň gözünden ygtyýarsyz daman ýaş onuň günäsiz maňlaýynda tagma bolup galdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

çyrasyna ýag dammak

seret çyra

 • Saranyň çyrasyna ýag damdy. («Tokmak» žurnaly)

maňzyňa dammak

seret maňyz

 • Okan jümleleri şol wagt onuň maňzyna dammady. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

ýaňaklaryndan gan damaýyn diýmek

Örän gurat bolmak, eti-gany ýerinde, semiz bolmak.

 • Ynha, meselem, özüňden mysal al: bäş gün mundan öň seniň ýaňaklaryňdan gan damaýyn diýýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • daman
 • damana
 • damanda
 • damandan
 • damandyr
 • damanlar
 • damanlary
 • damanok
 • damanokdy
 • damany
 • damanyny
 • damar
 • damara
 • damarda
 • damardan
 • damarlar
 • damarly
 • damary
 • damarymdan
 • damaryna
 • damaryndan
 • damaryny
 • damaryňa
 • damaýjak
 • damaýsa
 • damaýyn
 • damdam
 • damdy
 • damdyk
 • damdyr
 • damjak
 • damma
 • dammady
 • dammadyk
 • dammagy
 • dammak
 • dammaklygy
 • dammaly
 • dammanyň
 • dammasa
 • dammasy
 • dammasyny
 • dammaz
 • dammaýanlygyny
 • dammyş
 • damsa
 • damyp
 • damypdyr
 • damyň
 • damýan
 • damýanlardandyr
 • damýanlygyny
 • damýar
 • damýardy