damja

Syrygyp damýan kiçijik togalajyk suwuklyk, suwuklyk düwmejigi.

  • Gerek bolsa damja ganyň, Watan üçin bergin, inim! (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

  • Gözlerinde bulduraşýan ýaş damjalary görünýärdi. (A. Gowşudow, Powestler We Hekaýalar)

  • Köçe bilen pyýada barýan adamlaryň ýüzlerinde tükeniksiz der damjalary düzülýärdi. (K. Işanow, Watan Üçin)

  • Mirap Begenç suwuň bir damjasyny yrýa etmezlik üçin baldyryny -- çyzgap ýörse-de, suw ýetenok. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

ýagyşdan gaçyp, damja uçramak

Beterden beterine sezewar bolmak, öňküden-de erbet ýagdaýa düşmek.

  • Han küýli ýagyşdan gaçyp, damja uçrady. (A. Durdyýew, Han Küýli)