damja dam‧ja

Syrygyp damýan kiçijik togalajyk suwuklyk, suwuklyk düwmejigi.

 • Gerek bolsa damja ganyň, Watan üçin bergin, inim! (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

 • Gözlerinde bulduraşýan ýaş damjalary görünýärdi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 • Köçe bilen pyýada barýan adamlaryň ýüzlerinde tükeniksiz der damjalary düzülýärdi. (K. Işanow, Watan üçin)

 • Mirap Begenç suwuň bir damjasyny yrýa etmezlik üçin baldyryny -- çyzgap ýörse-de, suw ýetenok. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

ýagyşdan gaçyp, damja uçramak

Beterden beterine sezewar bolmak, öňküden-de erbet ýagdaýa düşmek.

 • Han küýli ýagyşdan gaçyp, damja uçrady. (A. Durdyýew, Han küýli)


Duş gelýän formalary
 • damja-da
 • damjadan
 • damjalar
 • damjalar-da
 • damjalara
 • damjalardan
 • damjalary
 • damjalaryna
 • damjalarynam
 • damjalarynda
 • damjalaryndan
 • damjalaryny
 • damjalarynyň
 • damjalaryň
 • damjalaýyn
 • damjaly
 • damjanyň
 • damjasam
 • damjasy
 • damjasyna
 • damjasynam
 • damjasyndaky
 • damjasyndan
 • damjasyny
 • damjasynyň