damdyrmak işlik

Damja-damja edip guýmak, damjaladyp dökmek.

  • Ol biçäräniň gözüne indi kim derman damdyrýarka? -- diýen oý onuň göwnüne geldi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

agzyna suw damdyrmak

seret agyz