damar

  1. Anatomiýa Gan we suwuk zatlaryň hereket edýän sosudalarynyň umumy ady.

    • Ol tüňňi görnüşli bolup; onda gan damarlary ýokdur, emma ol duýujy örän inçejik nerw damarlaryna baýdyr. (S. K. Karanow, Beterlän Iriňli Göz Agyry)

    • Halnazaryň gazaby içine sygmady, gyzardy, damarlary tarsyldap urdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  2. Botanika Ösümlikleriň sapak görnüşli ownujak çylgymlary.

ýeňse damary gatamak

seret ýeňse

  • Beýle gürrüňler Garajanyň ýeňse damaryny derrew taýak ýaly gataldýardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)