dalbar

Üstüne üzüm çyrmaşdyrylan telär görnüşli bassyrma.

  • Howlynyň içiniň giň meýdanynda üzüm dalbary we başga miweli agaçlar bardy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Ol haýatdaky üzüm dalbarlaryna timar berip ýören bagbana gygyrdy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)