dalan

Tamyň öň tarapynda gurulýan, üsti ýapyk, gapdallary bolsa açyk jaý, eýwan.

  • Nusga üçin saýlap baglaryň gülün, Dalanyň astynda dokma ýüwürtdi. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

  • Kürt Ahmet paýtunyny ugradyp, dalandan ötdi-de, kiçijik gapynyň polat döwejini şakyrdatdy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)