daknyşmak işlik

Goş-golaňyňy ýükläp, goşulyşyp gitmek, barýan ýolagça goşulyp gitmek.

  • Saparyň aýaly hem öz atasynyň göçüne daknyşyp, şol toparyň biri bilen gelipdi. (A. Gowşudow, Powestler We Hekaýalar)

  • Olar düýelä daknyşyp gitdiler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)