dakmak işlik

 1. Tikip berkitmek (ilik, bagjyk we ş. m. zat hakynda).

  • Köýnegimiň ýeňine ilik dakdym.

 2. Ýük, goş-golaň urmak.

  • Men ýükümi olaryň düýesine dakdym.

 3. Baglamak, iltemek, asmak.

  • Olaryň boýunlaryna gulçulyk zynjyryny dakmak isleýän adamhor jellatlaryň ýigrenç pygyllaryny paş etdi. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

 4. Äri ölen aýaly äriniň doganyna äre bermek, çatmak.

  • Uly agasy ölse, onuň aýalyny kiçisine dakardylar. (B. Seýtäkow, Gyz Salgydy)

at dakmak

 1. seret at2

  • Annagula köpçüligiň ýene bir dakan ady züwwetdindi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 2. Makul bilmezlik, edilen işe göwnüýetmezçilik etmek.