dagamak işlik

[da:gamak]

 1. Pytrap gitmek, dagynyk hala geçmek, ýaýramak.

  • Hikmet Isfahany Musa aganyň boýnundan basyp, dagap ýatan bugdaýy görkezdi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 2. Her kim öz ugruna gitmek, dargamak, pytramak.

  • Myhmanlar giçden soň dagadylar. (A. S. Puşkin, Tabytçy)

 3. Bölünip her haýsy bir ýerde bolmak, böleklere bölünip gitmek.

 4. Köp ulanmak zerarly sandan galmak, ýyrtylmak.

  • Onuň eşigi dagapdyr.

 5. Weýran bolmak, çaşmak.

  • Köne çatma halys dagandyr.

deregi dagamak

Halys zat galman gutarmak, ýok bolup gitmek (ýaşaýyş, durmuş barada).

 • Ol pahyryň deregi dagady.