dabara da‧ba‧ra at

 1. Bir wakanyň şanyna geçirilýän uly baýram, tomaşa, şadyýanlyk, şowhun.

 2. Joşgunly ruhubelentlik, göçgünlilik.

  • Ol şol geýimleri geýnip, dabara bilen klasa girdi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Ýüzünde dabara, şatlyk duýulmaýardy. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

 3. Üstünlik, ýeňiş, at-abraý, at, taryp, şöhrat.

  • Dabarasy bütin äleme doldy, Batyrlar döreýär biziň ýerlerde. (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)

  • Asuda ýurdumda her ýan baksam-da, Dabarasy joşup, asmana galýar. (K. Işanow, Watan üçin)

dabara düşmek

Hemmeleri geň galdyrýan habar ýaýramak.

 • Bir kiçijik oglan şeýle bir uly iş bitiripdir -- diýip, il içine dabara düşdi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

dabarasy dag aşmak

Köp ýere ady ýaýramak, ady äleme dolmak.

 • Ol gün onuň dabarasy dag aşýardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Gel, söýgülim, toý edeli, Dabarasy daglar aşsyn. (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Bagbanyň Gyzy)


Duş gelýän formalary
 • dabarada
 • dabaradan
 • dabaralar
 • dabaralara
 • dabaralarda
 • dabaralardan
 • dabaralary
 • dabaralarymyza
 • dabaralarymyzyň
 • dabaralaryna
 • dabaralarynda
 • dabaralaryndaky
 • dabaralaryndan
 • dabaralaryny
 • dabaralarynyň
 • dabaralaryň
 • dabaraly
 • dabaralydy
 • dabaralylyga
 • dabaralylygy
 • dabaralylyk
 • dabaralylykdan
 • dabaramyza
 • dabarany
 • dabaranyň
 • dabarasy
 • dabarasyna
 • dabarasynda
 • dabarasyndan
 • dabarasyny
 • dabarasynyň
 • dabarasyz
 • dabaraň
 • dabaraňa