daýym

[da:ýym]

Dialektal söz Elmydama, hemişe, baky, ömür, mydam.

her daýym

Käwagt, käýarym, käte-käte.

  • Kuly her daýym Ogulbikäniň aýdan gürrüňine jak-jak gülüp: -- Hä, onsoň! -- diýip, gürrüňiniň yzyna garaşardy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)