daýy

[da:ýy]

  1. Öz ejeňiň erkek doganlaryna hem-de şol tarapdan bolan erkek adamlara degişlilikde garyndaşlyk aragatnaşygyny görkezýän söz.

    • Asyl seniň ýeliňe-ygyňa düşer ýaly däl, kakaňda-ha şeýle häsiýet düýbünden ýokdy, daýylaryňda hem şeýle häsiýetlisi ýokdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

    • Hem daýymlara barýaryn, hem taýyma baş öwredýärin. (nakyl)

  2. Umuman özüňden uly erkek adamlara hormat bilen ýüz tutulyp aýdylýan söz.