daýhan

[daýha:n]

Esasy käri ýer bejerip, ekin ekmek işleri bilen meşgul bolýan adam.

  • Daýhan elkini ýigrener, ekin -- salkyny -- diýipdirler, entek howlukmak gerek däl! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Meniň edil özüňiz ýaly, ýönekeý daýhan gyzy bolup işläsim gelýär. (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Bagbanyň Gyzy)

  • Ol öz paýtuny bilen ýoldan barýan wagtynda, ýekşenbe güni öz ýerinde işläp ýören bir daýhana duşýar. («Edebiýat»)