dürtmek işlik

 1. Bir zadyň ýiti ujuny bir ýere sançmak, sokmak.

  • Onuň tenine naýza dürtüp soranlarynda-da, «bilemokdan» başga jogap bermedi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Bir zadyň ýüzüni deşik-deşik, dürtük-dürtük edip çykmak.

  • Çöregiň ýüzüni dürtmek.

 3. Ýere sanjyp ekmek, oturtmak.

 4. Biriniň böwrüne kakmak, duýdurmak.

 5. Göçme manyda Bir işi etmeklige ündemek, bir işi etmekligini duýdurtmak, ýatladyp durmak.

  • Şondan soň Öwez gapdalyndaky oturanyň böwrüne barmak bilen dürtüp, ikisi tirkeşip daş çykdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Heniz hem onuň ýoldaşlary eýlesinden-beýlesinden, dürtüp: -- Annaguly, aýagyňy düz, aňkarma! -- diýip goldap barýarlar. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem dürtmek - dürtdüm, dürtdüň, dürtüpdir.

dürtmeseň duýmaz

Özünden bilmez, aýtmasaň ýadyna düşmez.


Duş gelýän formalary
 • dürtdi
 • dürtdügiň
 • dürtdük
 • dürtdüm
 • dürtdüň
 • dürten
 • dürteniň
 • dürter
 • dürteris
 • dürtersiň
 • dürtme
 • dürtmegi
 • dürtmek
 • dürtmeli
 • dürtmeseň
 • dürtmäge
 • dürtüp
 • dürtüň
 • dürtýän
 • dürtýär