dürteklemek dür‧tek‧le‧mek işlik

 1. Yzly-yzyna dürtmek, birnäçe gezek dürtüp azar bermek.

  • Olar biri-birlerini dürtekläp, şoňa baka okduryldylar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ol meni dürtekläp oturtmady.

 2. Dürtük-dürtük etmek.

  • Petirlik hamyryň ýüzüni dürtekläp çykmak.

 3. Bir zady hemişe ýadyna salyp durmak, gaýtalap-gaýtalap aýdyp etdirmek.

 4. Birini bir hyýala ündemek, küşgülewik bermek.


Duş gelýän formalary
 • dürtekledi
 • dürtekläp