dürtülmek işlik

  1. Sanjylmak, çümdürilmek, sokulmak, degilmek, direlmek.

    • Ol uzadylan barmak, Annagulynyň böwrüne taýak bilen dürtülen ýaly boldy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

    • Meniň hem gaharymyň öýjüklerini gorjalap, gulagyma çöp dürtülen ýaly etdi. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  2. Ýere sanjylyp ekilmek» oturdylmak (şitil, nahal we ş. m. hakda).

    • Ýere dürtülen üzüm çybyklary pyntyk ýaryp başlady.

  3. Göçme manyda Bir iş etmeklige ündelmek, bir iş etmeklik üçin duýdurylmak, ýada salynmak.

  4. Göçme manyda Somalyp durmak, dikilgazyk bolup durmak.