dürsemek işlik

Ýagdaýyňy gowulandyrmak, hal-ýagdaýyňy oňatlaşdyrmak, özüňi tutmak, özüňi rastlamak.

 • Oňa özüni dürsemäge maý bermedi. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

 • Her näme hem bolsa, ol özüni birneme dürsedi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Ol şeýle diýdi-de, uludan demini dürsedi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

 • Ýokary geç, otur, demiňi-dagy bir dürse ahyry -- diýip, ýerinde oturdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • dürsedi
 • dürsediler
 • dürsedim
 • dürsejek
 • dürsemek
 • dürsemeli
 • dürsemäge
 • dürsemän
 • dürseýän
 • dürseýänçä
 • dürseýär
 • dürsän
 • dürsände
 • dürsänden
 • dürsänlerinden
 • dürsänsoň
 • dürsäp
 • dürsäpdirler
 • dürsär
 • dürsäýin
 • dürsäň