dürsemek işlik

Ýagdaýyňy gowulandyrmak, hal-ýagdaýyňy oňatlaşdyrmak, özüňi tutmak, özüňi rastlamak.

  • Oňa özüni dürsemäge maý bermedi. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

  • Her näme hem bolsa, ol özüni birneme dürsedi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Ol şeýle diýdi-de, uludan demini dürsedi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  • Ýokary geç, otur, demiňi-dagy bir dürse ahyry -- diýip, ýerinde oturdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)