dürs

 1. Dogry, mamla, hak.

  • Seniňki, heleý han, dürs -- diýip, kepbeden çykyp gitdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 2. Ýerbe-ýer, öz ýerinde, dogry.

  • Akyly bir dürsmükä? -- diýip, men öz-özüme bir topar sorag berdim. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar.

Meselem dürs - dürsüm, dürsüň.

aýagyny dürs basmak

seret aýak

 • Sen aýagyňy dürs basmaýarsyň -- diýip, Gülsoltany ilden gabanýandygyny, Akgözel ejäniň ýüzüne bazladyp basdy. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)


Duş gelýän formalary
 • dürse
 • dürsedi
 • dürsler
 • dürslügi
 • dürslük
 • dürsmükä
 • dürsün