dünýä dün‧ýä

 1. Bütin älem, jahan.

  • Öz ömrüniň sonunda ýagty dünýäniň şöhratly şöhlesine buýsanjaňlara birnäçe söz galdyryp gitmek küýüne düşdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Dünýäniň eşreti hem öz gazanjy iýip, geýip, höwesli ýaşamak ahyry. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 2. Biziň ýaşaýan planetamyz, ýer ýüzi, ýer şary, ýer togalagy.

  • Dünýä belli halyçylyk işinde, Çeper nagşa ökdeläpdir elleriň. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 3. Aýratyn jemgyýetçilik gurluşly adamzat jemgyýeti.

 4. Wakalaryň, predmetleriň ýaşaýyş durmuşynyň bir oblasty.

  • Ösümlikler dünýäsi. Organiki dünýä.

dünýä dursun, sen dur!

Ömrüň uzak bolsun, ölmäýediň, uzak ýaşa manysynda aýdylýan aňlatma.

dünýä inmek

Eneden bolmak, dogmak.

 • Ondan bir gyzjagaz dünýä indi. («Tokmak» žurnaly)

dünýäden bihabar

Hiç zatdan habarsyz, hiç zat bilmeýän.

 • Döwekçiler öz işleri bilen güýmenip, dünýäden bihabardylar. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

dünýäden habarly

seret habarly

 • Hut bütin dünýäden habarly adam hökmünde gürrüň berýär. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

dünýäden ötmek

seret ötmek

 • Onuň yzy bilen aýaly hem dünýäden ötdi. («Görogly» eposy)

dünýäň laýtymyna gelmek

Dünýäň daralmak, örän gaty darykmak.


Duş gelýän formalary
 • dünýä-de
 • dünýäde
 • dünýäden
 • dünýädenem
 • dünýädi
 • dünýädigini
 • dünýädir
 • dünýädäki
 • dünýäler
 • dünýälere
 • dünýäleri
 • dünýälerimi
 • dünýälerinde
 • dünýälerindäki
 • dünýälerine
 • dünýälerini
 • dünýäleriniň
 • dünýäleriň
 • dünýäli
 • dünýälige
 • dünýälik
 • dünýälikde
 • dünýälikden
 • dünýälilik
 • dünýäm
 • dünýämde
 • dünýämden
 • dünýäme
 • dünýämi
 • dünýämiz
 • dünýämize
 • dünýämizi
 • dünýämiziň
 • dünýämiň
 • dünýänem
 • dünýäni
 • dünýäniň
 • dünýäsi
 • dünýäsi-de
 • dünýäsidir
 • dünýäsin
 • dünýäsinde
 • dünýäsinden
 • dünýäsindäki
 • dünýäsine
 • dünýäsini
 • dünýäsiniň
 • dünýäň
 • dünýäňden
 • dünýäňe
 • dünýäňem
 • dünýäňi
 • dünýäňiz
 • dünýäňizden