dümewlemek dü‧mew‧le‧mek işlik

Sowuklamak zerarly ýeňilräk syrkawlamak, sowuklamak, nähoşlamak.

 • Ol azajyk dümewläpdir. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

 • Gül eje dümewläp, nähoş ýatyr. (K. Gurbannepesow, Soldatyň ýüregi)

 • Ol elmydama gany gaçan, hor, dümewlän ýagdaýdady. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • dümewledi
 • dümewledim
 • dümewlediňmi
 • dümewleme
 • dümewlemek
 • dümewlemeýärdi
 • dümewlemäniň
 • dümewleýär
 • dümewleýärler
 • dümewlän
 • dümewländir
 • dümewläniň
 • dümewläp
 • dümewläpdir
 • dümewläpmi