düşmek düş‧mek işlik

 1. Ýokardan aşaklygyna gaçmak, dökülmek.

  • Alma, biş, agzyma düş. (nakyl)

 2. Aşak inmek, aşaklygyna ýöremek, oturan ýa-da duran zadyň üstünden aýrylmak.

  • Kabinadaky gara köýnekli ýigit hem maşyndan düşdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Bir gün Aşgabatdan samolýot geldi, Oň içinden düşdi ak ýektaý gelin. (A. Haýydow, Gök asman)

  • Ol ýabysyndan syrylyp düşdi-de, guýynyň gyrasyndan iki ädim gaýrada durup, bedresini guýa sallamaga durdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 3. Içine girmek, içinde bolmak, içine gaçmak.

 4. Ýuwunmak.

  • Gelelim bäri, iki gezek narzana düşdüm. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 5. Akyl ýetirmek, pähim etmek, aňlamak, aňşyrmak, bilmek, düşünmek.

  • Men oňa näme ýamanlyk edýänligime düşemok. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

 6. Peýda bolmak, getirilmek, görünmek (bazarda).

  • Bazara gawun düşüpdir.

 7. Peýda bermek, haýyr etmek, ýaramak.

 8. Peselmek, azalmak.

  • Derýanyň suwy gün-günden düşýär.

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem düşmek - düşdüm, düşdüň, düşüpdir.

aşa düşmek

seret

aýagy düşmek

Bagt getirmek.

çöke düşmek

seret çöke

 • Ol dikelmek isledi, emma ýaralaryndan gan akmak bilen ysgyny gaçan eken, ol zordan çöke düşüp bildi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

elden-aýakdan düşmek

El.

ele düşmek

seret el

 • Ele düşmän sag-aman gelen ýeriň hem örän gowy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

etden düşmek

seret et

garyp düşmek

Pulsuz, zatsyz galmak, ýagdaýyň peselmek.

göz düşmek

seret göz

 • Gyzyň gözi owadan ata düşenden, ýüzi açyldy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

göze-başa düşmek

seret göz

haldan düşmek

seret hal

 • Haldan düşüp, ýassyga baş goýdy. (Aýbek, Nowaýy)

howsala düşmek

seret howsala

pikirine düşmek

seret pikir

säw düşmek

seret säw

takatdan düşmek

seret takat

 • Daňdandan bäri işledilýän, yssyda gurpdan, takatdan düşen öküzler çalajadan gymyldaýardylar. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

ýola düşmek

seret ýol

ýürege düşmek

seret ýürek 1

 • Döwekçileriň goşunda ýagly gowurmanyň kändigini görüp, nahar etdirmek onuň ýüregine düşen bolmaga çemeli. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)


Duş gelýän formalary
 • düşdi
 • düşdi-de
 • düşdügi
 • düşdügidir
 • düşdügim
 • düşdügimiz
 • düşdügiçe
 • düşdügiň
 • düşdük
 • düşdük-de
 • düşdükleri
 • düşdükmi
 • düşdüler
 • düşdüm
 • düşdüm-de
 • düşdümi
 • düşdüň
 • düşdüňiz
 • düşdüňmi
 • düşeli
 • düşelimi
 • düşeliň
 • düşemok
 • düşen
 • düşende
 • düşenden
 • düşendenmi
 • düşendigi
 • düşendigim
 • düşendiginden
 • düşendigine
 • düşendigini
 • düşendiginiň
 • düşendikleri
 • düşendiklerine
 • düşendiklerini
 • düşendir
 • düşene
 • düşenem
 • düşeni
 • düşenim
 • düşenimde
 • düşenimden
 • düşenime
 • düşenimi
 • düşenimiz
 • düşenimizde
 • düşenimizden
 • düşenimizi
 • düşeninde
 • düşeninden
 • düşenindenmi
 • düşenine
 • düşenini
 • düşeniniň
 • düşeniň
 • düşeniňde
 • düşeniňden
 • düşeniňe
 • düşeniňiziň
 • düşenler
 • düşenlerem
 • düşenleri
 • düşenlerinde
 • düşenlerinden
 • düşenlerine
 • düşenlerini
 • düşenleriň
 • düşenligi
 • düşenlik
 • düşenmi
 • düşenmiş
 • düşenok
 • düşenokdy
 • düşenoklar
 • düşenokmy
 • düşensoň
 • düşer
 • düşer-de
 • düşerdi
 • düşerdiler
 • düşerdim
 • düşerdiň
 • düşere
 • düşerime
 • düşerin
 • düşerinden
 • düşerine
 • düşeris
 • düşerler
 • düşerli
 • düşermi
 • düşersiň
 • düşersiňiz
 • düşesi
 • düşesim
 • düşesiň
 • düşeýin
 • düşjegem
 • düşjegi
 • düşjegim
 • düşjegime
 • düşjegimiz
 • düşjegine
 • düşjegini
 • düşjeginiň
 • düşjegiňi
 • düşjek
 • düşjekdi
 • düşjekdigi
 • düşjekdigine
 • düşjekdigini
 • düşjekdigiňize
 • düşjekdiler
 • düşjeklere
 • düşjekleri
 • düşjekligi
 • düşjekmi
 • düşleri
 • düşme
 • düşme-de
 • düşmedi
 • düşmedigini
 • düşmedik
 • düşmedik-de
 • düşmedikler
 • düşmediklerdir
 • düşmedikleri
 • düşmediler
 • düşmedim
 • düşmedimi
 • düşmegem
 • düşmegi
 • düşmegidir
 • düşmegimi
 • düşmegimiz
 • düşmegimize
 • düşmegimizi
 • düşmegimiň
 • düşmeginde
 • düşmeginden
 • düşmegine
 • düşmegini
 • düşmeginiň
 • düşmegiň
 • düşmegiňe
 • düşmegiňi
 • düşmegiňize
 • düşmejegi
 • düşmejegine
 • düşmejegini
 • düşmejek
 • düşmejekdigi
 • düşmejekdigine
 • düşmejekdigini
 • düşmejekleri
 • düşmejeklerini
 • düşmejekmi
 • düşmek
 • düşmekde
 • düşmekden
 • düşmekdir
 • düşmekleri
 • düşmeklerine
 • düşmeklerini
 • düşmekleriniň
 • düşmeklige
 • düşmekligi
 • düşmekliginden
 • düşmekligine
 • düşmekligiň
 • düşmeklik
 • düşmeklikde
 • düşmeklikdir
 • düşmekçi
 • düşmeler
 • düşmeleri
 • düşmeleriniň
 • düşmeleriň
 • düşmeli
 • düşmelidi
 • düşmelidigi
 • düşmelidigine
 • düşmelidigini
 • düşmelidir
 • düşmelidirler
 • düşmelimi
 • düşmerin
 • düşmeris
 • düşmese
 • düşmese-de
 • düşmesem
 • düşmesene
 • düşmeseň
 • düşmeseňem
 • düşmeseňiz
 • düşmesi
 • düşmesin
 • düşmesinde
 • düşmesinden
 • düşmesine
 • düşmesini
 • düşmesiniň
 • düşmez
 • düşmezden
 • düşmezdi
 • düşmezdiler
 • düşmezdim
 • düşmeze
 • düşmezinden
 • düşmeziniň
 • düşmezlige
 • düşmezligi
 • düşmezligini
 • düşmezligiň
 • düşmezligiňden
 • düşmezlik
 • düşmezmi
 • düşmezmikä
 • düşmeýän
 • düşmeýändigi
 • düşmeýändiginden
 • düşmeýändigine
 • düşmeýändikleri
 • düşmeýänligi
 • düşmeýär
 • düşmeýärdi
 • düşmeýärler
 • düşmäge
 • düşmäge-de
 • düşmäliň
 • düşmän
 • düşmänden
 • düşmändi
 • düşmändigi
 • düşmändigine
 • düşmändigini
 • düşmändim
 • düşmändir
 • düşmänem
 • düşmäni
 • düşmänime
 • düşmänini
 • düşmäniň
 • düşmänsoň
 • düşmäň
 • düşmüş
 • düşse
 • düşse-de
 • düşsedi
 • düşsedim
 • düşsek
 • düşseler
 • düşselerem
 • düşsem
 • düşsemem
 • düşsemi
 • düşsene
 • düşseň
 • düşseň-de
 • düşseňem
 • düşseňiz
 • düşseňiz-de
 • düşsün
 • düşsünler
 • düşäý
 • düşäýdi
 • düşäýen
 • düşäýiň
 • düşäýjek
 • düşäýme
 • düşäýmegi
 • düşäýmegimiz
 • düşäýmeginiň
 • düşäýmeli
 • düşäýmese
 • düşäýmeseň
 • düşäýmeseňiz
 • düşäýmesin
 • düşäýse
 • düşäýsek
 • düşäýsem
 • düşäýsemem
 • düşäýseň
 • düşäýseňiz
 • düşübem
 • düşüp
 • düşüpdi
 • düşüpdik
 • düşüpdiler
 • düşüpdim
 • düşüpdir
 • düşüpdir-de
 • düşüpdirin
 • düşüpdiris
 • düşüpdirler
 • düşüpmi
 • düşüpsiň
 • düşüpsiňiz
 • düşüň
 • düşýän
 • düşýänden
 • düşýändigi
 • düşýändigine
 • düşýändigini
 • düşýändiklerini
 • düşýändir
 • düşýändirler
 • düşýänem
 • düşýäni
 • düşýänimi
 • düşýänine
 • düşýänini
 • düşýäniňi
 • düşýänlere
 • düşýänlerem
 • düşýänleriň
 • düşýänligi
 • düşýänligindenmi
 • düşýänligini
 • düşýänliginiň
 • düşýänmi
 • düşýänçä
 • düşýär
 • düşýär-de
 • düşýärdi
 • düşýärdiler
 • düşýärdim
 • düşýärem
 • düşýärin
 • düşýäris
 • düşýärkä
 • düşýärler
 • düşýärmi
 • düşýärmikä
 • düşýärsiň
 • düşýärsiňiz