düşelmek işlik

  1. Düşek ýazylyp goýulmak, düşek ýazylmak, düşeklenmek.

    • Azerbaýjanyň agaçly hem suwly kentleri, ýazda ýaşyl haly düşelen ýaly, sapaly çemenleri we daglary şol ýatlama bilen deňeşdireniňde, oňa hakyky jennet ýaly göründi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

    • Günüň şöhlesi ýeriň ýüzüne öýme ýaglyk ýaly düşeldi. (H. Ysmaýylow, Powestler)

    • Öýüň törüne täze halylar düşeldi.

  2. Bir zadyň üsti tutuş örtülmek (ýol we ş. m. hakda).

    • Emma ol yz howlynyň içindäki çagyl düşelen ýerlerde gözden ýitip gidýärdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)