düşelmek işlik

 1. Düşek ýazylyp goýulmak, düşek ýazylmak, düşeklenmek.

  • Azerbaýjanyň agaçly hem suwly kentleri, ýazda ýaşyl haly düşelen ýaly, sapaly çemenleri we daglary şol ýatlama bilen deňeşdireniňde, oňa hakyky jennet ýaly göründi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

  • Günüň şöhlesi ýeriň ýüzüne öýme ýaglyk ýaly düşeldi. (H. Ysmaýylow, Powestler)

  • Öýüň törüne täze halylar düşeldi.

 2. Bir zadyň üsti tutuş örtülmek (ýol we ş. m. hakda).

  • Emma ol yz howlynyň içindäki çagyl düşelen ýerlerde gözden ýitip gidýärdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • düşeldi
 • düşelen
 • düşelende
 • düşelendi
 • düşelensoň
 • düşelip
 • düşelipdi
 • düşelipdir
 • düşeliň
 • düşeljek
 • düşelmedik
 • düşelmek
 • düşelse
 • düşelsem
 • düşelýän
 • düşelýär