düşelge

  1. Ýolagçylaryň düşüp, dynç alyp geçýän ýeri.

  2. Uzakdaky ekin meýdanlarynda işlenilýän wagtynda dynç almak, ýatyp-turmak üçin ýörite edilen ýer, jaý.

  3. Beýiklige çykmak ýa-da düşmek üçin basgançak.

    • Onuň diňe bir münüp-düşelgesi bardy. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)