düşündiriş at

Bir zady anyklaşdyrmak üçin aýdylýan sözler, berilýän gürrüň.

 • Ol gürrüňiniň ugrundan daşa çykman, ugurdaş düşündiriş edip gidýärdi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

düşündiriş haty

seret hat


Duş gelýän formalary
 • düşündirişde
 • düşündirişden
 • düşündirişe
 • düşündirişem
 • düşündirişi
 • düşündirişime
 • düşündirişimiň
 • düşündirişinde
 • düşündirişinden
 • düşündirişine
 • düşündirişini
 • düşündirişiniň
 • düşündirişiçe
 • düşündirişiň
 • düşündirişler
 • düşündirişlerde
 • düşündirişlerden
 • düşündirişlerdir
 • düşündirişlere
 • düşündirişleri
 • düşündirişlerinde
 • düşündirişlerinden
 • düşündirişlerine
 • düşündirişlerini
 • düşündirişleriniň
 • düşündirişleriň
 • düşündirişleriňe
 • düşündirişli
 • düşündirişsiz