düňküldemek işlik

  1. Gaty ylgap gitmek, aýak aldygyňa ylgap gitmek.

    • Ol gyz ýüzüniň ugruna düňküldäp gitdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  2. Düňküldili ses çykmak, düňküldili ses eşidilmek.


Duş gelýän formalary
  • düňküldäp