düňderilmek işlik

 1. Düýbi ýokaryk bolup agdarylmak.

  • Taz ýaly gaýkyjyklap, jaýtaryp duran döşleriňi düňderilen käse ýaly edip, kime güjeňleýäniňi-de bilýärin. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 2. Bir ýüzünden ikinji bir ýüzüne agdarylmak, öwrülmek, ýykylmak.

  • Düşündiňmi, maýam? -- diýip, başlyk gaharly gepläp, düňderilip ýatjak bolsa-da Akbibi ony ygtyýaryna goýmady. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

 3. Aýlanyp, towlanyp akmak, bulanyp akmak (suw hakda).

  • Artyk düňderilip barýan suwa göz gezdirdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Mele suw düňderilip, şaglap akanda, Derek ýapraklary oňa ses goşýar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • düňderildi
 • düňderildiler
 • düňderilen
 • düňderileninden
 • düňderilensoň
 • düňderilip
 • düňderiljek
 • düňderilme
 • düňderilmek
 • düňderilmän
 • düňderilýän
 • düňderilýär