düňňürdemek işlik

Düňňürdili ses çykmak, düňňürdili ses eşidilmek.