düýş düýş

Uklap ýatan adamyň kellesinde peýda bolýan hyýaly zatlar.

 • Ýatsam-tursam peýda bolduň düýşümde. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar.

Meselem düýş - düýşüm, düýşüň.

düýş görmek

Ukuda ýatyrkaň, düýşe her hili hyýaly zatlar girmek.

 • Aç towuk düýşünde dary görer. (nakyl)

düýş ýaly bolup görünmek

Çala hakydaňa gelmek, çala ýadyňa düşmek.

 • Ol maňa bir düýş ýaly bolup görünýär. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

düýşe girmek

Ukuda göz öňüne gelmek, düýşüňde biri ýa-da bir zat görünmek.


Duş gelýän formalary
 • düýş-de
 • düýşde
 • düýşdedir
 • düýşden
 • düýşdenem
 • düýşdenmi
 • düýşdäki
 • düýşdügini
 • düýşdür
 • düýşe
 • düýşem
 • düýşi
 • düýşler
 • düýşlerden
 • düýşlere
 • düýşleri
 • düýşlerimiň
 • düýşlerinde
 • düýşlerine
 • düýşlerini
 • düýşleriniň
 • düýşleriň
 • düýşleriňi
 • düýşli
 • düýşmi
 • düýşsüz
 • düýşüdi
 • düýşüdir
 • düýşüdirem
 • düýşüm
 • düýşümde
 • düýşümden
 • düýşümdir
 • düýşüme
 • düýşümi
 • düýşümiz
 • düýşümizde
 • düýşümizdemi
 • düýşümiň
 • düýşümmi
 • düýşümmikä
 • düýşün
 • düýşünde
 • düýşündedir
 • düýşünden
 • düýşündäki
 • düýşüne
 • düýşüni
 • düýşüniň
 • düýşüniňem
 • düýşüň
 • düýşüňde
 • düýşüňdir
 • düýşüňe
 • düýşüňi
 • düýşüňize