döwmek işlik

 1. Egip, egreldip, büküp ýa-da bir ýere güýçli urup böleklere bölmek, bölek-bölek etmek, syndyrmak.

  • Suw getiren hem bir, küýze döwen hem. (nakyl)

 2. Uşatmak, maýdalamak, ýarmak, owratmak.

  • Gant döwmek.

 3. Üwemek, owratmak.

  • Et döwmek.

 4. Gabykdan arassalamak (döwek, miwe hakda).

 5. Beden süňkleriň bir ýeri synmak.

  • Eşekden ýykylyp, elini döwüpdir.

 6. Sandan çykarmak, bozmak, zaýalamak.

  • Adamlar horlanarlar: maşynlaryny döwerler, suwlarynyň hemmesini içerler! -- diýip oýlandym. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 7. Göçme manyda Berk tankyt etmek, pugta üstünden düşmek.

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem döwmek - döwdüm, döwdüň, döwüpdir.