döwdürmek işlik

 1. Böleklere böldürmek, bölekletmek, syndyrtmak.

  • Seresap bol, eliňdäki gapyrjagy döwdüreýme!

 2. Maýdalatmak, ýardyrmak, owratdyrmak.

  • Odun döwdürmek.

 3. Beden süňküň bir ýerini syndyrtmak.

  • Aýagynyň astynyň ykjam däldigini syzan mes bir at asmana zyňdy-da, iki wagonyň arasyna düşüp, bir aýagyny döwdürip, germesatan sallanyp galdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 4. Daşynyň gabygyny owratdyryp, içiniň maňzyny aldyrmak.

  • Şänik döwdürmek.

 5. Sandan çykartmak, bozdurmak, zaýalatmak (gural, maşyn we ş. m. hakda).