döwüm

Döwlüp alnan bölek (esasan çörek barada).

  • Galyň bende bir döwüm çörege zardy. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

  • Bir gezek Durdy aga Ýolbarsy aldap, öz ýany bilen äkitmek üçin, eline bir-iki döwüm çörek bilen bar-iki bölek et alyp çykdy. (J. Akyýew, Mergeniň ogly)