döwülmek işlik

 1. Eglip, egrelip, eplenip böleklenmek, bölek-bölek bolmak, synmak.

  • Gaýygyň döwlen agaçlary kenarda yklaşyp ýörenlerini görenimde, depe saçym üýşüp gitdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Döwlen el dogry bitmez. (nakyl)

 2. Basgylanyp, urlup ýa-da maşyndan geçirilip gabygyndan arassalanmak (bugdaý, arpa, miwe däneleri we ş. m. hakda).

  • Döwlen bugdaý dag ýaly bolup durdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 3. Sandan çykmak, bozulmak, haraplanmak.

 4. Gepleşik dili Näz-kereşme etmek, süýnüp-sarkmak, näzirgemek.

  • Ol gyz döwüljek bolýardy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar ü çekimlisi düşürilip ýazylýar. Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem döwülmek - döwler, döwlüpdir.

çöp döwlen ýaly bolmak

 1. Birden üýtgemek.

  • Onuň keýpi çöp döwlen ýaly boldy, ol ýüzüni sallap, güllerini göterip, dehedem-dessem edip yzyna gaýtdy. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 2. Çürt-kesik edilmek (ap-açyk bolmak).

ýürek döwülmek

seret göwün