döwülmek dö‧wül‧mek işlik

 1. Eglip, egrelip, eplenip böleklenmek, bölek-bölek bolmak, synmak.

  • Gaýygyň döwlen agaçlary kenarda yklaşyp ýörenlerini görenimde, depe saçym üýşüp gitdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Döwlen el dogry bitmez. (nakyl)

 2. Basgylanyp, urlup ýa-da maşyndan geçirilip gabygyndan arassalanmak (bugdaý, arpa, miwe däneleri we ş. m. hakda).

  • Döwlen bugdaý dag ýaly bolup durdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 3. Sandan çykmak, bozulmak, haraplanmak.

 4. Gepleşik dili Näz-kereşme etmek, süýnüp-sarkmak, näzirgemek.

  • Ol gyz döwüljek bolýardy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar ü çekimlisi düşürilip ýazylýar. Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem döwülmek - döwler, döwlüpdir.

çöp döwlen ýaly bolmak

 1. Birden üýtgemek.

  • Onuň keýpi çöp döwlen ýaly boldy, ol ýüzüni sallap, güllerini göterip, dehedem-dessem edip yzyna gaýtdy. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 2. Çürt-kesik edilmek (ap-açyk bolmak).

ýürek döwülmek

seret göwün


Duş gelýän formalary
 • döwlen
 • döwlende
 • döwlenden
 • döwlendigini
 • döwlenine
 • döwlenini
 • döwleniň
 • döwlenlik
 • döwler
 • döwlerde
 • döwlerden
 • döwlerdi
 • döwlerdir
 • döwlere
 • döwleri
 • döwlerine
 • döwleýin
 • döwläýse
 • döwlüp
 • döwlüpdi
 • döwlüpdir
 • döwlüpdir-de
 • döwlüpmi
 • döwüldi
 • döwüldi-de
 • döwüldim
 • döwüldimi
 • döwüljek
 • döwülme
 • döwülmedi
 • döwülmedik
 • döwülmegi
 • döwülmegin
 • döwülmeginden
 • döwülmegine
 • döwülmegini
 • döwülmeginiň
 • döwülmegiň
 • döwülmek
 • döwülmekden
 • döwülmekleri
 • döwülmeklige
 • döwülmekligiň
 • döwülmekçi
 • döwülmeler
 • döwülmelere
 • döwülmeleri
 • döwülmelerini
 • döwülmeleriniň
 • döwülmeleriň
 • döwülmese
 • döwülmesi
 • döwülmesin
 • döwülmesinde
 • döwülmesiniň
 • döwülmez
 • döwülmezden
 • döwülmezligi
 • döwülmezlik
 • döwülmeýän
 • döwülmeýär
 • döwülmäge
 • döwülmäli
 • döwülmän
 • döwülmändir
 • döwülmäniň
 • döwülse
 • döwülsin
 • döwülýän
 • döwülýändigini
 • döwülýäni
 • döwülýänliginden
 • döwülýänligini
 • döwülýär
 • döwülýärdi
 • döwülýärler