döw1

Hakykatda bolmadyk ägirt güýçli mifik jandar.

  • Günler gelip geçdi, sagady doldy, Döw çagasy ýaly bir ogly boldy. (A. S. Puşkin, Ertekiler)

  • Işleseň, döw ýaly işlejek, ýöne meniň normama gözüňi dikip ýatmagyňa men-ä düşünmeýärin. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar.

Meselem döw - döwüm, döwüň.

döw çalmak

Akyla şikes ýetmek, kelle aýlanmak, üýtgemek.

  • Meniň saglygyma döw çalar ýaly däl. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Seni döw hem çalanok, seniň sakgalyňdan tutup, men şeýle bir çalaýyn welin, onsoň sen telbelikden hem aňryk geçersiň. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

döw2

Bir gezek oýnalyp gutarylýan oýun, tapgyr.

  • Bularyň bir döw oýnajak, küştleri birnäçe sapara bardy. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar.

Meselem döw - döwüm, döwüň.

döwi sürmek

  1. Oýny ökde bolmak, oýunda utmak.

    • Emma Gurt gartyň şärikdeşi-de ýokdy, zady-da ýokdy, ol pullar döwüniň süren gijesi utan puludy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  2. Eden işi ýol almak, işi şowly bolmak.