dörmek işlik

[dö:rmek]

  1. Eýläk-beýläk peşemek, gorjap garyşdyrmak, gorjamak.

    • Ýeri dörmek üçin kätmenden peýdalanypdyrlar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

    • Ýeriň ýüzün azal dörüp sürende, Yzysüre mala ony ýylmaýar. (Ş. Petefi, Goşgular we poemalar)

  2. Bir zadyň içini döküp gözlemek, agtarmak.

    • Dolmaz petekeleriniň ýesiri bolan towuklar demir dyrnaklary bilen tezek dörýärler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

    • Biz bu obajyga gelip, ýeri dörüp ýörän towuk-da görmedik. (I. S. Turgenýew, Awçynyň hatlaryndan)

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem dörmek - dördüm, dördüň, dörüpdir.