dökmek dök‧mek işlik

 1. Bir zady bir ýere guýmak, agdarmak.

  • Üstüne çaý dökermi, suwa ýykylarmy, garaz bilemok. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Saçmak, ýaýratmak, örtmek.

  • Günüň joşgunly çogy bütin gözýetime kümüş nuruny heniz bolluk bilen dökýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 3. Sepmek, pytratmak, dargatmak, ýaýratmak.

  • Mahmal ýaly mylaýym meýdanda seýalkalar hatara tohum dökýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 4. Silkip gabyň içindäkini aýyrmak, boşatmak.

  • Ol bugdaýly çuwaly göterip, gapanda çekip, ammara dökerdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Şol duran haltany döküp getir!

 5. Bir zadyň içini barlamak, bir zat agtarmak, gözlemek.

  • Içerini döküp çykmak.

 6. Deşilenligi ýa-da zaýalananlygy zerarly akmak, suwuklyk goýbermek.

  • Çelek birneme dökýär.

 7. Akdyrmak, saçmak (ýaş, gan hakda).

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem dökmek - dökdüm, dökdüň, döküpdir.

ajy der dökmek

seret der

 • Bu teklip dogaly bäri ajy der dökmedik adamy ör-gökden getirer.

gan dökmek

seret gan

göz ýaş dökmek

seret göz

iç dökmek

seret

ýüregiňi dökmek

seret iç dökmek iç dökmek

 • Ol başyny aşak salyp, ýüregini dökdi. (Aýbek, Nowaýy)


Duş gelýän formalary
 • dökdem
 • dökdi
 • dökdüler
 • dökdüm
 • dökdüň
 • dökdüňiz
 • dökdüňmi
 • dökemok
 • döken
 • dökende
 • dökenden
 • dökendenmi
 • dökendigini
 • dökene
 • dökenimi
 • dökenine
 • dökenini
 • dökeniň
 • dökeniňde
 • dökenler
 • dökenlerem
 • dökenligi
 • dökenok
 • dökensoň
 • döker
 • dökerdi
 • dökerdim
 • dökerdiň
 • dökere
 • dökerin
 • dökerler
 • dökermi
 • dökersiň
 • dökesi
 • dökesim
 • dökeýin
 • dökjegini
 • dökjek
 • dökme
 • dökmedik
 • dökmediň
 • dökmegi
 • dökmegidir
 • dökmegini
 • dökmegiň
 • dökmejek
 • dökmek
 • dökmekligi
 • dökmekligiň
 • dökmeklik
 • dökmeklikdir
 • dökmelem
 • dökmeli
 • dökmelidi
 • dökmelidigini
 • dökmelidir
 • dökmeseň
 • dökmesin
 • dökmesine
 • dökmez
 • dökmezden
 • dökmezdi
 • dökmezlik
 • dökmeýän
 • dökmäge
 • dökmäli
 • dökmäliň
 • dökmän
 • dökmändir
 • dökmäni
 • dökmänligiň
 • dökmäýin
 • dökmäň
 • dökse
 • dökse-de
 • dökseň
 • dökseň-de
 • döksün
 • döksünmi
 • dökäýme
 • döküp
 • döküpdi
 • döküpdir
 • döküpdir-de
 • döküpler
 • döküpmi
 • döküň
 • dökýän
 • dökýändigi
 • dökýändir
 • dökýänini
 • dökýänler
 • dökýänlerdedir
 • dökýänleriň
 • dökýär
 • dökýär-de
 • dökýärdi
 • dökýärdiler
 • dökýärin
 • dökýäris
 • dökýärler