dökülmek işlik

 1. Bir ýere guýulmak, agdarylmak.

 2. Saçylmak, akmak.

  • Goý, gözüňden ýaşyň dökülmesin!

 3. Sepilip gitmek, pytramak, dargamak, ýaýramak.

  • Merwerit dek däneleri dökülýärdi. (R. Seýidow, Bagtlylar)

 4. Ýolnup aýrylmak, gaçmak, düşmek.

  • Seniň ýapraklaryňyň wagtyndan öň dökülmegine men sebäp boldum. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 5. Bir zadyň içi barlanmak, bir zat agtarylmak, gözlenmek.

  • Içeri döküldi.

 6. Toplanyşyp gelmek, köp bolup çozmak.

  • Dagdaky döwekçileriň üstüne dökülen garakçylaryň tutulan habary oba eýýäm gelip ýetipdi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)