döş

[dö:ş]

  1. Anatomiýa Bedeniň gapyrgalary birleşdirýän maýyşgak süňkli öň tarapky bölegi.

  2. Göwräniň boýundan garna çenli bolan aralygy, öň tarapy.

    • Dünýäni sil alsa, guba gazyň döşünden. (nakyl)

  3. Göçme manyda Geýilýän geýimiň döşüň üstündäki öň ýakasy.

    • Hoşgeldiniň döşündäki Beýik Watançylyk urşunyň orden we medallaryny gören Pökgen «ol uruşdan gelendir» diýip pikir etdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

    • Belent-belent daglaryňa çykjak men, Gülleriňden tirip, döşe dakjak men. (A. Haýydow, Gök asman)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar.

Meselem döş - döşüm, döşüň.

döş germek

Göwsüňi, göwräňi gerip goramak, goldamak.

  • Biziň ata-babalarymyz şu gözel toprak üstünde döş gerip, gan dökdüler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)