däp

  1. Hemmeler tarapyndan kabul edilen düzgün-tertip, dessur, adat.

    • Daýhanlaryň adaty diýjekmi ýa-da däbi diýjekmi, ilki saýlanan miraby suwa çümdürip çykardylar. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  2. Endik, türgenlik, gylyk-häsiýet.

    • Ir ýatyp, ir turmagy däp edinipdir.

Ýazuw düzgüni

Çekimlisi uzyn aýdylýandygy üçin çekimli ses bilen başlanýan goşulma ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem däp - däbim, däbiň.