bulamak 1 işlik

Una ýag garylyp bişirilýän goýy nahar.

 • Bize bitin, bulamaga dok boljak bolýar-da. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

bulamak 2 işlik

 1. Suwuk zadyň içine çemçe ýa-da başga zat sokup garmak. Gatyşdyrmak.

  • Süläni bulap bişirmeseň, gazanyň düýbüne ýelmeşer.

 2. Hapa etmek, Hapalamak.

  • Çagalar ellerini palçyga bulapdyr.

 3. Göçme manyda Agzalalyk turuzmak, bulagaýlyk etmek.

 4. seret bulaýlamak

  • Kellesi gazan ýaly ýognas bir adam indi zordan aýaklaryny atýan ýabyny debsiläp, gamçysyny bulap goýberýärdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

ajala el bulamak

seret ajal

 • Ýetmedik ajala el bulamadyň. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

gününi bulamak

seret gün

 • Bujagaz günüňi bulaýma. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

ýürek bulamak

seret ýürek 1

 • Aýnanyň ýüregini bulamak islemändi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)