bugdaýreňk

Bugdaýyň dänesi bilen reňkdeş, gyzylrak-garaýagyz (adam hakda).

  • Onýança işikden orta boýly, etlek, bugdaýreňk, ýaňy saçyndan ak giren aýal girdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Baş çopan daýaw agaç etli, arryk ýüzli bugdaýreňk adamdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)