bozmak boz‧mak işlik

 1. Bir zady ýykmak, dargatmak.

  • Duşmanlary dargadyp, höwürtgesin bozdular. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

 2. Sandan çykarmak, döwmek, zaýalamak.

  • Maşyny bejerjek bolup bozmak.

 3. Öçürip aýyrmak, süpürmek, öçürmek.

  • Rezin bilen bozup aýyrmak.

 4. Birini azdyrmak, ýaman ýola salmak, ýoldan çykarmak.

  • Ýaman dil il bozar, ýaman aýak-ýol. (nakyl)

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem bozmak - bozdum, bozduň, bozupdyr.

rahatlygy bozmak

seret rahatlyk

 • Gelip meniň rahatlygym bozýarsyň! (Şekspir, Otello)

ümsümligi bozmak

seret ümsümlik


Duş gelýän formalary
 • bozamok
 • bozan
 • bozana
 • bozanam
 • bozanda
 • bozandan
 • bozandygy
 • bozandygyny
 • bozandygynyň
 • bozandyklary
 • bozandyklaryny
 • bozanlar
 • bozanlara
 • bozanlary
 • bozanlarynda
 • bozanlaryň
 • bozanlygy
 • bozanlygyň
 • bozany
 • bozanyndan
 • bozanyny
 • bozanyň
 • bozanyňa
 • bozar
 • bozara
 • bozardy
 • bozaryn
 • bozarys
 • bozasyň
 • bozaýsa
 • bozaňok
 • bozduklary
 • bozdular
 • bozdum
 • bozdur
 • bozduň
 • bozduňyz
 • bozdy
 • bozjagam
 • bozjak
 • bozma
 • bozmady
 • bozmadygyny
 • bozmadyk
 • bozmadyklaryň
 • bozmadylar
 • bozmadyňyz
 • bozmaga
 • bozmagy
 • bozmagym
 • bozmagyna
 • bozmagynyň
 • bozmagyň
 • bozmajak
 • bozmak
 • bozmakda
 • bozmakdan
 • bozmakdygyny
 • bozmaklary
 • bozmaklaryna
 • bozmaklaryny
 • bozmaklarynyň
 • bozmaklaryň
 • bozmaklyga
 • bozmaklygy
 • bozmaklygynyň
 • bozmaklygyň
 • bozmaklyk
 • bozmakçy
 • bozmalar
 • bozmalara
 • bozmalarda
 • bozmalardan
 • bozmalary
 • bozmalaryna
 • bozmalaryny
 • bozmalarynyň
 • bozmalaryň
 • bozmaly
 • bozmalydy
 • bozmalymy
 • bozman
 • bozmandy
 • bozmandygyny
 • bozmandygyňyza
 • bozmandyrlar
 • bozmany
 • bozmanyň
 • bozmaryn
 • bozmasaňyz
 • bozmasyna
 • bozmasyny
 • bozmazdan
 • bozmazlyga
 • bozmazlygy
 • bozmazlygyň
 • bozmazlyk
 • bozmazlykdyr
 • bozmaýan
 • bozmaýandygy
 • bozmaýar
 • bozmaýardylar
 • bozmaýarlar
 • bozmaň
 • bozsa
 • bozsalar
 • bozsaň
 • bozup
 • bozupdy
 • bozupdylar
 • bozupdyr
 • bozupdyrlar
 • bozupsyň
 • bozuň
 • bozýan
 • bozýan-da
 • bozýandygy
 • bozýandygyna
 • bozýandygyny
 • bozýandyr
 • bozýanlar
 • bozýanlara
 • bozýanlary
 • bozýanlaryň
 • bozýanlygy
 • bozýanyna
 • bozýar
 • bozýardy
 • bozýardylar
 • bozýarka
 • bozýarlar
 • bozýarys