bozdurmak işlik

  1. Bir zady ýykdyrmak, dargatdyrmak.

    • Howlynyň agaç diwaryny bozdurdylar.

  2. Işlemegini kesdirmek, k işlemekden goýmak, döwdürmek, zaýalatmak.

  3. Öçürüp aýyrdyrmak, süpürtmek.

  4. Göçme manyda Ýoldan çykartmak, azgynlyga ýüz urdurtmak, azdyrmak.

    • Eger ogluna haý diýmeseň, humarbazlara ony bozdurarsyň.