bogmak bog‧mak işlik

 1. Bir zady daňmak, desseläp baglamak.

  • Jan ogullar, ýene ýekeje gün gaýrat ediň, ot bogmakdan hem dynarsyňyz! (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Desse bogýan aýallaryň hereketlerinden, orakçylaryň ýüzlerinden, oraklaryň ýalpyldysyndan jöwzanyň ýakyp, gowrup barýanlygy görünýärdi. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)

  • Il agzyny ýygyp bolmaz, çelek agzyny-bogup. (nakyl)

 2. Bokurdagy gysmak, bogazy gysyp kynlyk bilen dem aldyrmak.

 3. Erk-ygtyýaryny çäklendirmek, gysmak.

  • Buthana ylmy pikiriň çala ýüze çykmagyny bogupdyr. (Orta asyrlar taryhy)

 4. Öňüni beklemek, baglamak, goýbermän saklamak.

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem bogmak - bogdum, bogduň, bogupdyr.

başyny bogmak

seret baş

 • Belli biriniň başyny bogsak bolýar. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • bogan
 • bogana
 • bogandan
 • boganyna
 • bogar
 • bogaýsaň
 • bogdular
 • bogdum
 • bogdy
 • bogdy-da
 • bogjaga
 • bogjak
 • bogjakdy
 • bogma
 • bogmaga
 • bogmagyň
 • bogmak
 • bogmakda
 • bogmakdan
 • bogmana
 • bogmandym
 • bogmasa
 • bogmasaň
 • bogmazdym
 • bogsa
 • bogsalar
 • bogsam
 • bogup
 • bogupdyr
 • bogupdyr-da
 • bogupdyrlar
 • boguň
 • bogýan
 • bogýanam
 • bogýanlardan
 • bogýar
 • bogýardy
 • bogýarlar
 • bogýarsyň