bogaz bo‧gaz 1

 1. Anatomiýa Gyzylödegiň we dem alyş ýollarynyň başlanýan ýeri, damak.

  • Bogazyň örän oňat açylypdyr. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

  • Indi çörek bilen ýarma-da bogazyndan geçmeýärdi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Bogazyny bogmasaň, bogaz düýäni ýuwudar. (nakyl)

 2. Boýnuň öň tarapy, bokurdak.

  • Ony sypdyrman bogazyna syrtmak atmak gerekdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 3. Käbir bokurdakly gaplaryň boýny.

bogaz dolmak

Göwnüň bozulmak, aglasyň gelmek, agyň tutmak, gahar gelip ýa-da begenip ýuwdunmak, hamsykmak.

 • Onuň begenjinden bogazy doldy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Nökeriň ýüregi awady bogazy doldy, ýuwdundy. (B. Kerbabaýew, Çekişmän-Bekişmez)

 • Nursoltanyň bogazy doldy, sözüni dowam edip bilmedi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

bogaz ýyrtyp gygyrmak

seret gygyrmak

 • Alty sopynyň bogazyny ýyrtyp, azana gygyrmasy näme üçinkä? (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

bogaza tegek bolmak

Ne bärik, ne-de aňryk, hiç ýana gidip bilmän, bogazda galmak.

bogazy öllemek

Biraz suw, çaý we ş. m. içmek.

bogaz bo‧gaz 2

Geografiýa Köl bilen materigiň ýa-da iki deňziň arasyndaky inçejik suw boşlugy.

 • Odisseýiň gämisi darajyk bogazda tas heläk bolupdyr. (Gadymy dünýä taryhy)

bogaz bo‧gaz 3

Ynsan we haýwanlaryň içinde çagasynyň emele gelen döwri.

 • Guba düýe bogazdy. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

 • Bogaz sygyrlary mineral iýmitler-hek we süňk uny bilen goşmaça iýmitlendirmek gerek. (W. A. Trafimowskiý, Ýaş iri şahly mallary ösdürip ýetişdirmek)

 • Ol ýurtda bolsa bir bogaz geçi galan eken. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)


Duş gelýän formalary
 • bogaza
 • bogazda
 • bogazdan
 • bogazdy
 • bogazja
 • bogazlar
 • bogazlara
 • bogazlarda
 • bogazlardan
 • bogazlary
 • bogazlaryna
 • bogazlarynda
 • bogazlaryndan
 • bogazlarynyň
 • bogazlaryň
 • bogazly
 • bogazlygy
 • bogazlygyna
 • bogazlygyndan
 • bogazlygynyň
 • bogazlygyň
 • bogazlyk
 • bogazy
 • bogazym
 • bogazyma
 • bogazymda
 • bogazymdan
 • bogazymyň
 • bogazyn
 • bogazyna
 • bogazynda
 • bogazyndaky
 • bogazyndan
 • bogazyny
 • bogazynyň
 • bogazyň
 • bogazyňa
 • bogazyňdan
 • bogazyňy