boşanmak işlik

  1. Daňydan boşap gitmek, ýüpüni üzmek, bagyndan sypyp gitmek.

    • Düýe bolsa boşanyp, bagyny süýräp gidipdir. (Türkmen Halk ertekiler Ýygyndysy»)

    • Sygyr boşanypdyr.

  2. Göçme manyda Azatlyga çykmak, azat bolmak.