boşamak işlik

 1. Boş bolup galmak, bir zadyň içi boş bolmak.

 2. Azat bolmak, azatlyk almak.

  • Belki tussaglar hem boşar? (B. Kerbabaýew. Aýgytly ädim)

  • Dünýä zähmetkeşleriniň geldi boşajak wagty. (A. Kekilow, Saýlanank eserler)

 3. Wezipeden, işden çykmak, işden aýrylmak.

 4. Daňylgy, baglangy ýagdaýyndan aýrylmak.

  • Düýe boşapdyr.

 5. Boş bolmak, gowşamak.

  • Tigriň boşan gurşawyny berkitmek.