boş

 1. Içine hiç zat salynmadyk, doldurylmadyk.

  • Goçmyrat stoluň bir çetinde duran boş käselere hem çakyr guýuşdyrypdyr. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 2. Hiç kim tarapyndan eýelenmedik, eýesiz.

  • Hiçbir boş kürsi ýok, hemme ýer doly. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 3. Ekin ekilmedik, hiç zat gögermedik, peýdalanylmadyk.

  • Ine, şu şäheriň duran ýeri ýaňy-ýakynda hem tozap ýatan boş meýdandy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 4. Zähmet bilen meşgullanmaýan, işsiz, biderek.

  • Hoşgeldi boş gezmeli bolan birnäçe gününi boş geçirmedi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 5. Giň, gysmaýan.

 6. Baglanmadyk, daňylmadyk.

  • Düýeleriň aýagy boşdy.

 7. Bolgusyz, ähmiýetsiz, manysyz, esassyz.

  • Boş güpläp gürledi. («Tokmak» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem boş - boşum, boşuň.

agzy boş

seret agyz

başy boş

seret baş1

 • Başy boş aýal.

beýnisi boş

seret beýni

 • Özi ýaş, beýnisi boş. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)

eli boş

seret el

 • Myhmanyň öňünde aş goý, iki elini boş goý. (nakyl)